Условия за ползване

При използване на този уеб сайт се счита, че Вие сте прочели и приели следните условия:

Представената по-долу терминология се отнася за настоящите “Условия за ползване”, “Поверителност” и “Изключения”:
“Клиент”, “Вие” и “Вашето” се отнасят до самите вас – личността, която достъпва този уебсайт и се съгласява с условията за ползване на компанията. “Компанията”, “Нашите”, “Ние” и “Нас” се отнасят до Козисой ЕООД. “Части”, “Частично” или “Ние” се отнася до двамата представители – клиента и компанията.

Всички термини се отнасят до оферта, приемането и разглеждането на плащане е необходимо да се извърши процесът на нашето съдействие на Клиента в най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи на определен срок, или всякакви други средства, с изричната цел на срещата на нуждите на клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на Дружеството, в съответствие с и при спазване, преобладаващите английското законодателство. Всяко използване на по-горе терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те, са взети като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до един и същ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си чрез системата намираща се на интернет адрес cosysoy.com под формата на интернет магазин. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на коя да е страница от настоящият уебсайт посетителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на cosysoy.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
Продуктите и/или представените услуги, които се намират на интернет страницата на cosysoy.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
След кликане на бутона “Купи”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен договор.
ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките и/или услугите не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока или при други обстоятелства ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес(приоритетно) или на посочения телефонен номер(второстепенно). В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.

ДОСТАВКА

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

  • При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  • Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

© КОЗИСОЙ ЕООД 2015 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ